กกต.ประกาศแนวปฏิบัติ “หาเสียง” เลือกตั้ง อบต. 28 พ.ย.

กกต.ประกาศแนวปฏิบัติ “หาเสียง” เลือกตั้ง อบต. 28 พ.ย.

คณะกรรมการการเลือกตั้ง ออกประกาศแนวปฏิบัติ การหาเสียงเลือกตั้ง อบต. 28 พ.ย.

วันที่ 11 ต.ค. 2564 คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ออกประกาศ เรื่อง การรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งลงคะแนน การติดประกาศรวมทั้งติดแผ่นป้ายของผู้สมัครรวมทั้งผู้ช่วยรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งลงคะแนน สำหรับเพื่อการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งลงคะแนนองค์การบริหารส่วนตำบล

ประกาศมีใจความกล่าวว่า ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ลงความเห็นเห็นชอบในวิธีการตามแผนการจัดการลงคะแนนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรวมทั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล โดยจัดวันลงคะแนนในวันที่ 28 พ.ย. 2564

ที่ทำการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ขอให้ข้อมูลเพื่อเป็นแถวทางปฏิบัติสำหรับเพื่อการลงคะแนนฯ เพื่อการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดังต่อไปนี้

1. ระยะเวลาการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งลงคะแนนของผู้สมัครรวมทั้งผู้ช่วยรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งลงคะแนน

ผู้สมัครรับเลือกตั้งรวมทั้งผู้ช่วยรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งลงคะแนน สามารถรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งลงคะแนนได้ตอนวันที่ กกต. ได้ประกาศกำหนดให้มีการลงคะแนน อบต. ตอนวันที่ 1 ต.ค. 2564 จนถึงเวลา 18.00 น. ก่อนวันลงคะแนน (27 เดือนพฤศจิกายน64)

2. การจัดทำรวมทั้งติดประกาศหรือติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งลงคะแนน

2.1 ให้ผู้สมัครที่หวังจัดทำรวมทั้งติดประกาศเกี่ยวกับการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งลงคะแนนหรือจัดทำรวมทั้งติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งลงคะแนนปฏิบัติการ ดังต่อไปนี้

ประกาศ กว้างไม่เกิน 30 ซม. รวมทั้งยาวไม่เกิน 42 ซม.
แผ่นป้าย กว้างไม่เกิน 130 ซม. รวมทั้งยาวไม่เกิน 245 ซม.
2.2 เนื้อหาของประกาศหรือแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง

1) ผู้สมัครสามารถบอกชื่อ รูปถ่าย เลขลำดับประจำผู้สมัคร ชื่อของพรรคการเมือง เครื่องหมายของพรรคการเมือง เครื่องหมาย แนวนโยบายของผู้สมัคร คติพจน์ คำขวัญ ข้อมูลเรื่องราวเฉพาะที่เกี่ยวกับเพศผู้สมัคร พร้อมบอกชื่อตัว สกุล ที่อยู่ของข้าหลวงประจำจังหวัดต้าง ผู้ผลิต จำนวน รวมทั้งวันเดือนปีที่ผลิตไว้รอบๆที่เห็นได้ชัดเจนของประกาศเกี่ยวกับการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งลงคะแนนรวมทั้งแผ่นป้ายเกี่ยวกับการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งลงคะแนน

2) ในกรณีการนำเนื้อหาสาระเกี่ยวกับพรรคการเมืองข้างต้น หรือการนำภาพบุคคลเพื่อใช้สำหรับการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งลงคะแนนจึงควรได้รับความตกลงปลงใจจากบุคคลหรือพรรคการเมืองนั้น
และไม่ขัดกับมาตรา 34 ที่พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาเขตแดนหรือประธานเขตแดน พุทธศักราช2562 รวมทั้งบางทีอาจนำภาพผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเขตแดนหรือประธานเขตแดนในหน่วยงานดูแลส่วนท้องถิ่นเดียวกัน มาใช้สำหรับการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งลงคะแนนด้วยก็ได้

2.3 จำนวนของประกาศรวมทั้งแผ่นป้ายเกี่ยวกับการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งลงคะแนนที่ผู้สมัครจัดทำได้

1) ประกาศ ไม่เกิน 5 เท่า ของจำนวนหน่วยเลือกตั้งของแต่ละหน่วยงานดูแลส่วนท้องถิ่น

2) แผ่นป้าย ไม่เกิน 3 เท่า ของจำนวนหน่วยเลือกตั้งของแต่ละหน่วยงานดูแลส่วนท้องถิ่น

ดังนี้ การกำหนดจำนวน หลักเกณฑ์ กระบวนการ รวมทั้งสถานที่ติดประกาศ/หรือติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งลงคะแนนในแต่ละหน่วยงานดูแลส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามประกาศที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำหน่วยงานดูแลส่วนท้องถิ่นประกาศระบุ

3. บทระบุลงทัณฑ์

การติดประกาศหรือติดแผ่นป้ายปิดประกาศเกี่ยวกับการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งลงคะแนนจะทำได้เฉพาะในสถานที่ รวมทั้งมีขนาดรวมทั้งจำนวนไม่เกินที่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือผู้ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมายระบุ

ถ้าฝืนระวางโทษติดคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรืออีกทั้งจำอีกทั้งปรับ ตามมายี่ห้อ 132 ที่พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาเขตแดนหรือประธานเขตแดน พุทธศักราช2562

Default